تعمیرگاه مرکزی (30 خط)

66013800 021

66015800 021

غرب تهران

66523253 021

88571660 021 شهرک غرب

شرق تهران

33615358 021

جنوب تهران

55413561 021

شمال تهران

26353083 021

 

شمال غرب تهران

26748560 021

46013512 021

 

شمال شرق تهران

77262859 021